Provozní řád

Čl. I – Úvodní ustanovení

 1. Zřizovatelem a provozovatelem virtuální reality je ZÁBAVNÍ PARK DUBNICE s.r.o., IČ 09415564, se sídlem Dubnice 63, 794 01 Lichnov, okr. Bruntál (dále jen „správce“).
 2. Prostory herny jsou „recepce“, prostor k posezení a herní prostor
 3. Uživatel arény je povinen dodržovat předem smluvený čas. Dále je povinen po celou dobu dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně majetku a dbát upozornění a pokynů správce nebo obsluhy viz. Čl. III.

Čl. II – Provoz a správa arény

 1. Za plynulý provoz odpovídá správce tel.: +420 734 457 167. Smluvit pronájem je možno telefonicky ( na uvedeném čísle nebo na čísle +420 776 127 861), pomocí internetových stránek https://virtualgamearena.cz
 2. Otevírací doba je stanovena:
  Po-Čt, Ne: 10:00 – 20:00
  Pá, So: 10:00 – 22:00

  Hru je nutno předem rezervovat.
  Hernu je možno využít, na základě předchozí telefonické domluvy, i mimo stanovenou otevírací dobu.

 3. Nemůže-li objednavatel dodržet předem rezervovaný termín, je povinen tento termín zrušit a změnu ohlásit nejpozději den předem, případně co nejdříve je to možné. Pokud tak neučiní, je správce oprávněn nepřijímat napříště od tohoto objednatele další rezervace.
 4. Každá osoba vstupuje do herny na vlastní zodpovědnost a vlastní riziko. Vstupem do herny s tímto bodem bezvýhradně souhlasí.
 5. Do prostor herny je povolen samostatný vstup osobám starším 15 let. Vstup osobám mladším je povolen pouze s dospělým doprovodem, který nese za hráče mladšího 15 let zodpovědnost. Doporučený minimální věk pro virtuální realitu je 7 let.

Čl. III – Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku

 1. V zájmu bezpečnosti je vstup do herních prostor povolen pouze hrajícím osobám. Divákům je povoleno sledovat hru pouze z míst k tomu vyhrazených.
 2. Osoby vstupující do herního prostoru jsou povinny chovat se ohleduplně a opatrně, předcházet tak případným úrazům nebo škodám na majetku. Dále jsou povinny dodržovat pravidla bezpečnosti a pokyny správce, případně jím pověřené osoby. V hracím prostoru se zejména zakazuje:
  - Vstup v obuvi (na herní plochu se vstupuje výhradně bez obuvi)
  - Manipulace s ohněm a ostrými předměty
  - Odhazování žvýkaček v prostorách arény
  - Konzumace nápojů a jídla všeho druhu
  - Vstup podnapilým osobám
  - Kouření a vstup se zvířaty bez vodítka a náhubku je zakázán v celém areálu mimo vyhrazené prostory
 3. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, pokyny správce nebo jím pověřené osoby, je správce nebo pověřená osoba oprávněna jej z herního prostoru vyloučit. Tímto není dotčena právo správce domáhat se náhrady vzniklé škody.
 4. Hráči odpovídají za škody na zařízení či majetku herny, které způsobí během svého pobytu. Nesou odpovědnost v plné výši a zavazují se nahradit plnou způsobenou škodu na zařízení či majetku herny.
 5. Za své osobní věci je zodpovědný každý návštěvník herny. V případě poškození či krádeže nepřebírá provozovatel odpovědnost za vzniklou škodu.
 6. V případě zjištění jakékoliv závady na zařízení je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci nebo jím pověřené osobě.
 7. Během návštěvy mohou být pořizovány fotografie a video záznamy, které mohou být uveřejněny na facebooku @virtualgamedubnice nebo na instagramu @virtualgamedubnice pro reklamní účely. Pokud návštěvník nesouhlasí, je nutné tuto skutečnost sdělit při vstupu do herny.

Čl. IV – Závěrečná ustanovení

 1. Vstupem do herních prostor uživatel potvrzuje, že se seznámil s provozním řádem, s pravidly bezpečnosti a že je bez výhrad akceptuje.

 

V Dubnici, dne 6. srpna 2021, ZÁBAVNÍ PARK DUBNICE s.r.o. správce a provozovatel herny.