Všeobecné obchodní podmínky
Zábavní park Dubnice s.r.o.

platné a účinné od 27. 7. 2021.

I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen„VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi:

společností ZÁBAVNÍ PARK DUBNICE s. r. o.
se sídlem Dubnice 63, 794 01 Lichnov
IČ: 09415564

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 83023, jako prodávajícím na straně jedné (dále jen „Prodávající“) a Zákazníkem na straně druhé (dále jen „Zákazník“) vzniklé na základě smlouvy o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi smluvními stranami prostřednictvím internetového obchodu provozovaného Prodávajícím na webové stránce umístěné na internetové adrese https://virtualgamearena.cz/. (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Veškeré právní vztahy mezi Prodávajícím a Zákazníkem vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy se řídí právním řádem České republiky. Je-li Zákazník spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito VOP zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). Není-li Zákazník spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito VOP občanským zákoníkem.

1.3. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí každé Smlouvy. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.4. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat ve Smlouvě uzavřené na základě individuálního jednání mezi Zákazníkem a Prodávajícím. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před těmito VOP.

1.5. Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří Reklamační řád a Podmínky ochrany osobních údajů a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

1.6. Kopii VOP obdrží Zákazník jako přílohu Potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu. Fakturu obsahující základní údaje smlouvy, vč. účtenky podle zákona o evidenci tržeb a daňového dokladu, obdrží Zákazník při převzetí zboží, v případě platby předem i elektronicky po akceptaci objednávky Prodávajícím. Uvedené listiny jsou Zákazníkovi zaslány na e-mailovou adresu, kterou Zákazník uvede při objednávce, popřípadě jsou dostupné po přihlášení se do uživatelského profilu Zákazníka v sekci Můj účet.

1.7. Znění VOP může Prodávající měnit či doplňovat. Aktualizované znění VOP bude zveřejněno na webových stránkách prodávajícího https://virtualgamearena.cz/ a je pro Zákazníka závazné, a to pro každou další objednávku zboží učiněnou po zveřejnění aktualizovaného znění VOP.

II.
V
YMEZENÍ POJMŮ

2.1. Zážitkem je služba, kterou Prodávající poskytuje Zákazníkovi na základě Smlouvy

2.2. Zákazníkem se pro účely těchto VOP rozumí spotřebitel nebo podnikatel. Zákazník a Účastník mohou být ta samá osoba.

2.3. Účastníkem je fyzická osoba (člověk), který se účastní Zážitku. Pokud je Účastníkem Zážitku osoba odlišná od Zákazníka, je Účastník povinen vyjádřit souhlas s těmito VOP a to při rezervaci Termínu Zážitku.

2.4. Smlouvou je smlouva o poskytování služeb (Zážitku) uzavřená mezi Prodávajícím a Zákazníkem.

2.5. Cenou je odměna, kterou je Zákazník povinen zaplatit Prodávajícímu za Zážitek nebo za Dárkový poukaz

2.6. Ceníkem je ceník služeb dostupný na https://virtualgamearena.cz/cenik/

2.7. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (dále jen „Zákazník – spotřebitel“). Spotřebitelem může být Zákazník i Účastník

2.8. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Pro účely těchto VOP se podnikatelem rozumí ten, kdo uzavírá Smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Zákazník – podnikatel“). Uvede-li Zákazník v objednávce své sídlo, obchodní firmu nebo identifikační číslo, bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v těchto VOP pro podnikatele a nemůže se tak dovolávat práva ochrany spotřebitele.

2.9. Nabídkou je právní jednání směřující k uzavření smlouvy, pokud je prosta omylu, obsahuje podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena jeho jednoduchým a nepodmíněným přijetím, a pokud z něho plyne vůle navrhovatele být smlouvou vázán, bude nabídka přijata. Má se za to, že návrh dodat zboží nebo poskytnout službu za určenou cenu učiněný při podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit.

2.10. Potvrzením Objednávky se rozumí závazné potvrzení Objednávky e-mailem, odeslaným Prodávajícím na e-mailovou adresu Zákazníka.

2.11. Uzavřením smlouvy je okamžik doručení Potvrzení Objednávky Zákazníkovi ze strany Prodávajícího (tj. akceptace Objednávky Prodávajícím), čímž dochází k uzavření Smlouvy. Od tohoto okamžiku jsou Prodávající a Zákazník Smlouvou vázáni a mají práva a povinnosti ze Smlouvy vyplývající.

2.12. Registrací se rozumí vytvoření uživatelského účtu zadáním e-mailové adresy a hesla na webové stránce umístěné na internetové adrese https://virtualgamearena.cz/.pro možnost realizace nákupů a dalších nabídek uveřejněných na webové stránce.

2.13. Objednávkou se rozumí nabídka na uzavření Smlouvy učiněná Zákazníkem prostřednictvím k tomu určeného elektronického formuláře na webové stránce. Náležitosti Objednávky jsou dále stanoveny v těchto VOP.

2.14. Poukazem na Zážitek je poukázka, na základě které, je Účastník oprávněn využít služby Prodávajícího a zúčastnit se Zážitku. Poukaz na Zážitek je Účastník povinen předložit před začátkem Zážitku a Dárkovým poukazem je poukázka, která opravňuje držitele Dárkového poukazu k využití služeb Prodávajícího v hodnotě uvedené na Dárkovém poukazu. (Poukaz na Zážitek a Dárkový poukaz dále souhrnně též jako „zboží”)

2.15. Provozovatelem Zážitku je třetí osoba, provozovatel, který zajišťuje průběh a konání Zážitku dle Provozního řádu dostupného na https://virtualgamearena.cz/provozni-rad/

2.16. Termínem je Smluvními stranami vzájemně dohodnuté závazné datum konání Zážitku.

III.
UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1. Na základě registrace Zákazníka provedené na webové stránce může Zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Zákazník provádět objednávky (dále jen „uživatelský účet“). Zákazník může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

3.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Zákazníka.

3.4. Prodávající předpokládá, že uživatelský účet užívá vždy pouze Zákazník. V případě, že Zákazník umožní užívání svého uživatelského účtu třetím osobám, je z takového jednání zavázán sám, pokud neprokáže opak.

3.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet v případě, kdy Zákazník poruší své povinnosti ze Smlouvy či těchto VOP.

3.6. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

IV.
UZAVŘENÍ SMLOUVY

4.1. Předmětem Smlouvy je závazek Prodávajícího zajistit dodání objednaných služeb – Zážitku a závazek Zákazníka zaplatit Cenu; v případě zakoupení Dárkového poukazu není konkrétní Zážitek při uzavření Smlouvy znám a Zákazník je povinen uhradit Cenu za Dárkový poukaz.

4.1. K přechodu vlastnického práva ke zboží dochází okamžikem převzetí věci. Nebezpečí škody na věci přechází na Zákazníka jejím převzetím. Nepřevezme-li Zákazník věc včas, přechází nebezpečí škody na věci na Zákazníka okamžikem, kdy mu Prodávající umožní s věcí nakládat. Škoda na věci, která vznikla pro přechodu nebezpečí na Zákazníka, nemá vliv na povinnost Zákazníka zaplatit sjednanou Cenu, ledaže škodu způsobil Prodávající porušením své povinnosti.

4.2. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a není nabídkou ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 1 občanského zákoníku a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení Cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno poštou v rámci území České republiky.

V.
OBJEDNÁVKA ZÁŽITKU

5.1. Pro objednání Zážitku vyplní Zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu, který obsahuje všechny potřebné informace o Zážitcích i Dárkových poukazech. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) objednávaném Zážitku i Dárkových poukazech (objednávané zboží „vloží“ Zákazník do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);

b) způsobu úhrady Ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží; a

c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Odesláním objednávky nedochází k uzavření smluvního vztahu Smlouva je uzavřena až doručením přijetí objednávky ve smyslu odst. 5.6. tohoto článku VOP.

5.2. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

5.3.Na základě údajů vložených do objednávky, vytvoří Zákazník objednávku. K Zážitku je možné objednat i doplňkové služby, pokud jsou dostupné, třeba videozáznam ze Zážitku a /nebo prodloužení Dárkového poukazu nebo Poukazu na Zážitek.

5.4. Objednávku Zákazník odešle kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Zákazníka uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa Zákazníka“).

5.5. Rekapitulace objednávky není její přijetím (akceptací) ve smyslu odst. 5.6. tohoto článku VOP, nýbrž pouze automatizovanou informací o jejím zaevidovaní pod přiděleným číslem. Následně bude objednávka Prodávajícím zpracována a Zákazníkovi bude doručeno buď elektronické potvrzení objednávky (akceptace) ve smyslu odst. 5.6. tohoto článku VOP, příp. informace, že objednané zboží je nedostupné. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství objednávaných Zážitků nebo Poukazů na Zážitek, výše Ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). V takovém případě je Smlouva mezi Smluvními stranami uzavřena až okamžikem, kdy Prodávající obdrží toto potvrzení

5.6. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Zákazníkem vzniká doručením Potvrzení objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Zákazníkovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Zákazníka. Současně s písemným potvrzením přijetí objednávky Prodávající zašle Zákazníkovi textové vyhotovení aktuálního znění VOP.

5.7. Má-li být Účastníkem osoba odlišná od Zákazníka a Zákazník tedy uzavřel Smlouvu ve prospěch třetí osoby – Účastníka, stává se Účastník oprávněnou osobou ze Smlouvy okamžikem, kdy projeví se Smlouvou souhlas, tedy nejpozději okamžikem rezervace Termínu Zážitku.

5.8. Zákazník je povinen uvádět v objednávce pravdivé a úplné informace. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou zadáním nesprávných nebo neúplných informací.

5.9. Po uzavření Smlouvy a zaplacení Ceny zašle Prodávající Zákazníkovi Poukaz na Zážitek nebo Dárkový poukaz, a to způsobem, jaký si Zákazník zvolil v objednávce.

5.10. Zákazník bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu, a to zejména s osobami, které již dříve podstatným způsobem Smlouvu porušily. Prodávající zároveň Zákazníka upozorňuje, že Smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě Zákazníka či Účastníka a/nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží nebo Ceně.

5.11. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

VI.
PLATEBNÍ PODMÍNKY – ÚHRADA CENY ZÁŽITKU A SOUVISEJÍCÍCH NÁKLADŮ

6.1. U Zážitku nebo Dárkového poukazu je vždy uvedena Cena dané položky. Dojde-li ke zjevné chybě v Ceně, není Prodávající povinen zboží s takto stanovenou Cenou dodat a v případě, že již byla uzavřena Smlouva s takto chybně uvedenou Cenou, je Prodávající oprávněn od ní odstoupit.

6.2. Cenu a případné náklady spojené s dodáním Poukazu na Zážitek nebo Dárkového poukazu je možné uhradit následujícími způsoby:

a) v hotovosti na dobírku v místě určeném Zákazníkem v objednávce (v případě doručení zboží prostřednictvím přepravce);

b) bezhotovostně předem prostřednictvím platebního systému Global Payments

c) bezhotovostně předem převodem na účet Prodávajícího;

d) bezhotovostně předem platební kartou

e) Dárkovým poukazem

6.3. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále Cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Prodávající nepožaduje od Zákazníka zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto však není dotčena povinnost Zákazníka uhradit Cenu Zážitku nebo Dárkového poukazu před jeho odesláním či dodáním Zákazníkovi.

6.4. V případě platby v hotovosti nebo platby na dobírku je Cena splatná při převzetí Poukazu na Zážitek nebo Dárkového poukazu. V případě bezhotovostní platby je Cena splatná do tří (3) dnů od uzavření Smlouvy.

6.5. V případě bezhotovostní platby je závazek Zákazníka uhradit Cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. Za účelem urychlení spárovaní plateb je vhodné jako variabilní symbol uvést použít číslo objednávky.

6.6. Nejde-li o úhradu Ceny v hotovosti při převzetí Poukazu na Zážitek nebo Dárkového poukazu, vyžaduje Prodávající úhradu celé Ceny před jeho odesláním či dodáním odesláním Zákazníkovi.

6.7. V případě, kdy Zákazník hradí Cenu bankovním převodem ze zahraničí nebo jiným způsobem, při kterém mohou být účtovány dodatečné poplatky, nese veškeré tyto poplatky Zákazník a je případně povinen o ně navýšit zasílanou částku tak, aby na účet Prodávajícího byla připsána Cena v plné výši.

6.8. V případě platby Dárkovým poukazem je nezbytné uvést kódy (pořadový i kontrolní) Dárkového poukazu. Převyšuje-li Cena hodnotu Dárkového poukazu, je Zákazník povinen doplatit rozdíl v Ceně a hodnotě Dárkového poukazu. V případě, že je Cena nižší než hodnota Dárkového poukazu, je Dárkový poukaz platný i po uhrazení Ceny a je možné jej v době platnosti využít na zaplacení další Ceny. Dárkový poukaz se stává neplatným okamžikem, kdy je na úhradu Ceny použita celá jeho hodnota nebo uplynutím lhůty jeho platnosti.

6.9. Případné slevy z Ceny poskytnuté Prodávajícím nelze vzájemně kombinovat v případě, že tak nestanoví podmínky slevové akce.

6.10. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Zákazníkovi daňový doklad. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad vystaví Prodávající Zákazníkovi po uhrazení celé Ceny a předá jej Zákazníkovi stejným způsobem, jaký si Zákazník zvolil pro doručení či dodání zboží.

VII.
DORUČENÍ DÁRKOVÉHO POUKAZU A POUKAZU NA ZÁŽITEK

7.1. Dárkový Poukaz a Poukaz na Zážitek lze doručit:

a) elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. V tomto případě je Dárkový poukaz a Poukaz na Zážitek doručen Zákazníkovi ve formátu pdf. po zaplacení Ceny, nejpozději však ve lhůtě 3 pracovních dnů.

b) Osobně v sídle Prodávajícího. V tomto případě je Dárkový poukaz a Poukaz na Zážitek vytištěn a předán ihned po zaplacení Ceny

c) Na území České republiky lze pak doručovat prostřednictvím komunikace na dálku těmito způsoby:

   1. prostřednictvím Zásilkovny.cz;
   2. kurýrem;
   3. dobírkou;
   4. prostřednictvím České pošty.

V tomto případě činí dodací lhůta Dárkového poukazu a Poukazu na Zážitek 3 pracovní dny a počíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky při platbě za zboží na dobírku. Při bezhotovostní platbě, převodem na účet, začíná dodací lhůta běžet ode dne připsání Ceny na účet Prodávajícího. K takto stanovené dodací lhůtě je třeba ještě připočítat čas (1-3 dny) potřebný pro doručení zásilky na adresu Zákazníka.

7.2. Dodací lhůtu lze přiměřeně prodloužit v případě zdržení, které bylo způsobeno okolnostmi nezaviněnými Prodávajícím. Termíny doručení uvedené v průběhu vytváření objednávky jsou pouze orientační a Prodávající nijak neručí za jejich dodržení dopravci.

7.3. Při převzetí zásilky od přepravce je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů. Pokud je Poukaz na Zážitek nebo Dárkový poukaz zjevně poškozen nebo má poškozený či porušený obal, Zákazník řeší takové poškození s dopravcem a případné nedostatky uvede do předávacího protokolu. Zákazník je oprávněn převzetí takové zásilky od dopravce odmítnout.

VIII.
UPLATNĚNÍ DÁRKOVÉHO POUKAZU A POUKAZU NA ZÁŽITEK

8.1. Poukaz na Zážitek je poukázkou, na základě které, je Zákazník nebo Účastník oprávněn využít služby Prodávajícího a zúčastnit se Zážitku. Poukaz na Zážitek obsahuje jedinečný kód, prostřednictvím kterého Zákazník následně rezervuje konkrétní termín Zážitku.

8.2. Poukaz na Zážitek obsahuje alespoň tyto údaje:

 1. kód a kontrolní kód;
 2. název Zážitku, pro který platí;
 3. dobu platnosti;
 4. informace o Zážitku - např. lokalitu, počet osob apod.

8.3. Dárkový poukaz obsahuje alespoň tyto údaje:

 1. kód a kontrolní kód;
 2. hodnotu Dárkového poukazu;
 3. dobu platnosti.

8.4. Dárkový poukaz je volně přenosný na jinou osobu. Poukaz na Zážitek je rovněž volně přenosný na jinou osobu do chvíle rezervace Termínu Zážitku, která je prováděna již na jméno konkrétní osoby (Účastníka).

8.5. Poukaz na Zážitek platí 6 měsíců od data jeho vystavení, pokud si Zákazník během objednávkového procesu nepřikoupí delší dobu platnosti, nebo do okamžiku provedení rezervace Zážitku. Dárkový poukaz platí 6 měsíců od data vystavení nebo do okamžiku, kdy je celá jeho hodnota použita na zaplacení Ceny. Za datum vystavení se považuje den uhrazení celé Ceny za daný poukaz. Při zadávání objednávky může Zákazník prodloužit platnost Poukazu na Zážitek nebo Dárkového poukazu, toto prodloužení je zpoplatněno dle Ceníku a závisí na délce prodloužení platnosti.

8.6. Zákazník si může dobu platnosti poukazů ověřit a za poplatek prodloužit na webových stránkách Prodávajícího po přihlášení se do uživatelského profilu Zákazníka v sekci Můj účet.

8.7. V případě ztráty, odcizení nebo zničení tištěného Poukazu na Zážitek nebo Dárkového poukazu je Zákazník nebo Účastník povinen oznámit to e-mailem Prodávajícímu. Zákazník nebo Účastník mají právo na vydání náhradního Poukazu na Zážitek nebo Dárkového poukazu v případě, že Poukaz na Zážitek nebyl ještě uplatněn pro rezervaci Zážitku a Dárkový poukaz nebyl uplatněn k uhrazení Ceny. Vydání náhradního Poukazu na Zážitek nebo Dárkového poukazu jezpoplatněno dle Ceníku.

8.8. V případě, kdy Zákazník nebo Účastník Poukaz na Zážitek nebo Dárkový poukaz nevyužijí v době jeho platnosti a neprovedou rezervaci Zážitku nebo nezaplatí Cenu Dárkovým poukazem, nemají právo na vrácení Ceny ani její části ani na vydání náhradního plnění.

8.9. Prodávající neodpovídá za užití Poukazu na Zážitek nebo Dárkového poukazu neoprávněnou osobou.

IX.
REZERVACE ZÁŽITKU

9.1. Termín konání Zážitku je Zákazník nebo Účastník povinen rezervovat s dostatečným předstihem před požadovaným datem konání Zážitku, prostřednictvím webového rozhraní. Konkrétní doba rezervace Zážitku je uvedena na Poukazu na Zážitek, na webových stránkách nebo v komunikaci Smluvních stran.

9.2. Rezervace Termínu probíhá tak, že Zákazník nebo Účastník vyplní formulář na webových stránkách https://virtualgamearena.cz/rezervace/ nebo provede rezervaci na e-mailem na rezervace@virtualgamearena.cz. V rámci rezervace Termínu Zákazník nebo Účastník souhlasí s těmito VOP, Provozním řádem a Zásadami ochrany osobních údajů. Pokud nejsou Zákazník a Účastník tatáž osoba, stává se Účastník okamžikem rezervace Termínu a odsouhlasením VOP, Provozního řádu a Zásad ochrany osobních údajů Smluvní stranou Smlouvy.

 

9.3. Zákazník nebo Účastník zadají následně požadavek na Termín Zážitku, kdy:

a) si mohou vybrat konkrétní dostupné datum; kde je Termín možné přímo objednat na webových stránkách https://virtualgamearena.cz/rezervace/ Účastník si vybírá z pevných a dostupných termínů. V takovém případě Prodávající ihned provede rezervaci Termínu dle požadavku Účastníka a Termín mu potvrdí e-mailem. Termín je v tomto případě závazný již zadáním požadavku Účastníka na jeho rezervaci.

b) uvedou 3 preferovaná data Termínu Zážitku, kdy Prodávající Termín ověřují ještě s Provozovatele. V takovém případě Prodávající potvrdí u Provozovatele jedno z preferovaných dat Termínu a odešlou Zákazníkovi či Účastníkovi na e-mail potvrzení o rezervaci tohoto konkrétního jednoho Termínu. Okamžikem odeslání potvrzení Termínu ze strany Prodávajícího se Termín stává závazným. Po provedení rezervace a sjednání Termínu zašle Prodávající Účastníkovi e-mailem instrukce k rezervaci, které obsahují veškeré potřebné informace a pokyny k Zážitku. Prodávající dále předá vzájemně kontakty Účastníka a Provozovatele Zážitku pro případy, kdyby byla nezbytná přímá komunikace mezi nimi.

9.4. Zákazník nebo Účastník je povinen uvádět v rezervaci Termínu pravdivé a úplné informace. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou zadáním nesprávných nebo neúplných informací.

X.
REALIZACE ZÁŽITKU

10.1. Účastník je povinen se dostavit včas na místo konání Zážitku v den Termínu a to nejméně 20 minut předem. V případě, kdy se Účastník na místo konání Zážitku nedostaví včas, je Zážitek považovaný za řádně poskytnutý a Prodávajícímu i Provozovateli Zážitku za něj náleží Cena v plné výši.

10.2. Pokud je Účastník mladší 15 let, má povinnost zajistit si pro účast na Zážitku doprovod osoby starší 18 let. Je-li Účastník mladší 18 let, ale starší 15 let, má povinnost zajistit si souhlas svého zákonného zástupce. V opačném případě nemá Prodávající a Provozovatel Zážitku povinnost umožnit Účastníkovi účast na Zážitku, Zážitek se považuje za řádně poskytnutý a Prodávajícímu za něj náleží Cena v plné výši. Účast na Zážitku může být omezena i vyšším věkem Účastníka nebo dalšími podmínkami - např. pokud je Zážitek spojen s alkoholem atp.

10.3. Účastník se může zúčastnit Zážitku na základě předložení platného Poukazu na Zážitek. Bez předložení platného Poukazu na Zážitek nemá Účastník právo na poskytnutí služby, Zážitek se považuje za řádně poskytnutý a Prodávajícímu za něj náleží Cena v plné výši.

10.4. Účastník je povinen obstarat si všechny potřebné doklady nutné k účasti na Zážitku (např. cestovní doklady, pojištění, potvrzení o lékařské prohlídce apod.). Seznam potřebných dokladů oznámí Prodávající nejpozději s potvrzením Termínu. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé z neplatnosti nebo neúplnosti potřebných dokladů.

10.5. Účastník je povinen sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému zvládnutí vybraného Zážitku. Informace o případných omezeních, které se mohou týkat některých Zážitků (např. věk, zdravotní stav a tělesná způsobilost, příp. požadavek na zdravotní prohlídku), jsou uvedeny v popisu každého Zážitku a dále jsou uvedeny na Poukazu na Zážitek. Veškerých Zážitků se každý účastní výlučně na své vlastní riziko a Prodávající neodpovídá za škodu, která během Zážitku Účastníkovi vznikne.

10.6. Účastník odpovídá za veškeré škody, které způsobí v rámci účasti na Zážitku při nedodržení pokynů, se kterými byl řádně seznámen před začátkem Zážitku Provozovatelem Zážitku.

10.7. Prodávající neodpovídá za dodání ani kvalitu služeb, které si Zákazník nebo Účastník přiobjednají při realizaci Zážitku od osoby odlišné od Prodávajícího (např. občerstvení)

XI.
ZMĚNA A STORNO ZÁŽITKU, VYŠŠÍ MOC

11.1. Zákazník nebo Účastník mají právo na bezplatnou změnu Zážitku bez uvedení důvodu po dobu platnosti Poukazu na Zážitek, přičemž toto právo jsou oprávněni využít pouze jednou. Výměna se provádí online prostřednictvím webového rozhraní nebo na e-mailu rezervace@virtualgamearena.cz.

11.2. V případě, že je Cena nově vybraného Zážitku vyšší, je Zákazník nebo Účastník povinen doplatit rozdíl mezi Cenou původního a nového Zážitku.

11.3. V případě, že je Cena nově vybraného Zážitku nižší než Cena původního Zážitku, vystaví Prodávající na rozdíl mezi novou a původní Cenou Zákazníkovi nebo Účastníkovi Dárkový poukaz v dané hodnotě, případně přičtou rozdíl v Ceně na již existující Dárkový poukaz ve vlastnictví Zákazníka nebo Účastníka

11.4. Při registraci Termínu informuje Prodávající Účastníka o době (počtu dní), ve které má Zákazník nebo Účastník právo požádat Prodávajícího o změnu Termínu. Smluvní strany sjednají náhradní Termín, který musí nastat do konce doby platnosti Poukazu na Zážitek.

11.5. Požádá-li Zákazník nebo Účastník o změnu Termínu v kratší lhůtě, než je povolená doba změny Termínu u konkrétního Zážitku před Termínem, a Prodávající tento návrh na změnu Termínu akceptuje, je Zákazník nebo Účastník povinen uhradit Prodávajícímu veškeré náklady vynaložené v souvislosti s původní rezervací Termínu a se změnou rezervace. Mezi tyto náklady náleží i případné „storno poplatky“ na straně Provozovatele Zážitku. o těchto nákladech Prodávající Zákazníka nebo Účastníka informuje e-mailem před provedením změny Termínu.

11.6. Zákazník nebo Účastník je oprávněn požádat Prodávajícího nejméně jeden pracovní den před Termínem o stanovení náhradního Termínu, pokud se původního Termínu nemohou zúčastnit v důsledku vyšší moci. Prodávající se zavazuje vyvinout co největší úsilí o sjednání nového Termínu, pokud Zákazník nebo Účastník písemně doloží Prodávajícímu nejpozději do 2 pracovních dnů od původního Termínu, v čem spočívá vyšší moc a doklad o tom, že se událost vyšší moci stala.

11.7. V případě, kdy není možné stanovit náhradní Termín, Zákazník (příp. Účastník) nesouhlasí s doplacením nákladů na změnu Termínu dle čl. 11.5 těchto VOP nebo jsou důvody vyšší moci dle čl. 11.6. zjevně účelové nebo nepravdivé, nemá Zákazník (příp. Účastník) nárok na vrácení Ceny, pokud se Zážitku neúčastní o čemž Zákazníka (příp. Účastníka) Prodávající informuje e-mailem.

11.8. Pokud nebylo možné Zážitek, u kterého si Smluvní strany ještě nesjednaly Termín, uskutečnit z důvodů vyšší moci, doba platnosti Poukazu na Zážitek ani Dárkového poukazu se o dobu trvání vyšší moci neprodlužuje a Zákazník nemá nárok na vrácení Ceny ani její části.

11.9. V případě, že by platnost Poukazu na Zážitek nebo Dárkového poukazu skončila v průběhu trvání nemožnosti poskytnutí služeb z důvodů daných vyšší mocí, nemá Zákazník právo na prodloužení platnosti Poukazu na Zážitek nebo Dárkového poukazu ani nemá nárok na vrácení Ceny nebo její části.

11.10. Prodávající je oprávněn zrušit Termín Zážitku z důvodů vyšší moci, v takovém případě nabídne Zákazníkovi nový Termín. Zákazník má v tomto případě právo na sjednání náhradního Termínu nebo má právo od Smlouvy odstoupit, pokud se Termín Zážitku nebo podmínky Zážitku změní podstatným způsobem. Prodávající neodpovídá za škodu, která Zákazníkovi vznikne v důsledku zrušení Termínu z důvodů vyšší moci.

11.11. Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě nemožnosti poskytnutí Zážitku za sjednaných podmínek – např. při ukončení spolupráce s Provozovatelem. Pokud k tomu dojde, informuje o tom Prodávající neprodleně Zákazníka nebo Účastníka. V takovém případě má Zákazník (příp. Účastník) právo vybrat si z nabídky Prodávajícího jiný Zážitek v hodnotě původního Zážitku, nebo má právo na vrácení Ceny. Pokud byla Cena uhrazena s využitím Dárkového poukazu, Prodávající přičte na tento Dárkový poukaz Cenu za Zážitek zpět a/nebo vydá nový Dárkový poukaz, pokud platnost původního již uplynula. V případě, že je Cena nově vybraného Zážitku vyšší, je Zákazník nebo Účastník povinen doplatit rozdíl mezi Cenou původního a nového Zážitku. V případě, kdy je Cena nově vybraného Zážitku nižší než Cena původního Zážitku, vystaví Prodávající na rozdíl mezi novou a původní Cenou Zákazníkovi nebo Účastníkovi Dárkový poukaz v dané hodnotě, případně přičte rozdíl v Ceně na již existující Dárkový poukaz ve vlastnictví Zákazníka nebo Účastníka.

XII.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZÁKAZNÍK – SPOTŘEBITEL

12.1. U smluv uzavřených distančním způsobem (např. telefonicky, prostřednictvím e-shopu atd.) může Zákazník– spotřebitel odstoupit od Smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či způsob provedené platby. Je-li předmětem Smlouvy dodání zboží (např. Dárkového poukazu), pak běží lhůta ode dne doručení zboží

12.2. Zákazník-spotřebitel není oprávněn odstoupit v případech, kdy:

 1. se Zážitek uskutečnil ještě před uplynutím lhůty k odstoupení od Smlouvy s výslovným souhlasem Zákazníka; za tento souhlas se splněním služeb před skončením lhůty pro odstoupení se považuje provedení rezervace Zážitku s termínem konání před skončením lhůty k odstoupení od Smlouvy;
 2. bylo zboží nebo služby upraveny podle jeho přání, pro jeho nebo pro Účastníkovu osobu, například pokud si Zákazník objedná individuálně upravený Dárkový poukaz nebo Poukaz na Zážitek;
 3. je předmětem Smlouvy audio nebo video nahrávka nebo počítačový program
 4. byl Zákazníkovi dodán digitální obsah, který není na hmotném nosiči, a Zákazník souhlasil s jeho dodáním před uplynutím lhůty k odstoupení od Smlouvy; tento souhlas uděluje Zákazník při uzavírání Smlouvy;
 5. je předmětem Zážitku koupě zboží nebo produktů, které podléhají rychlé zkáze, tj. Dárkového poukazu a Poukazu na Zážitek.

12.3. Písemné odstoupení od smlouvy je Zákazník – spotřebitel povinen zaslat anebo předat Prodávajícímu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží, přičemž je-li na základě jedné smlouvy dodáváno několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta pro odstoupení od smlouvy ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Zákazník – spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od Smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu, číslo faktury a zvolený způsob vrácení zboží. Pro odstoupení od smlouvy lze využít též vzorový formulář, který je nedílnou součástí těchto VOP.

12.4. Prodávající je povinen Zákazníkovi – Spotřebiteli vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do čtrnácti (14) dnů od obdržení odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od Zákazníka – spotřebitele přijal, ne však dříve, než obdrží vracené zboží zpět. V případě zaslání zboží Zákazníkovi – Spotřebiteli na dobírku, bude vrácení Ceny provedeno bankovním převodem na účet Zákazníka – Spotřebitele,nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

12.5. Nabízí-li Prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je oprávněn Zákazníkovi – Spotřebiteli nahradit nejlevnější z nich.

12.6. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy je Zákazník – spotřebitel povinen Prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží musí být vráceno Prodávajícímu kompletní, nesmí jevit známky opotřebení či poškozenía je-li možno, tak v původním obalu.

12.7. Náklady spojené s vrácením zboží nese Zákazník– spotřebitel samostatně v plné výši, a to i tehdy, jestliže zboží nemůže být pro svoji povahu vráceno obvyklou poštovní cestou. zboží zaslané na dobírku nebude Prodávajícím od přepravce převzato.

12.8. V případě, že je z důvodu užití nevhodného obalu při přepravě zpět k Prodávajícímu vrácené zboží podstatně poškozené či zcela zničené, nelze Zákazníkovi – spotřebiteli vrátit Cenu a náklady na dodání zboží. Je-li vrácené zboží částečně poškozené, opotřebované, znečištěné nebo částečně spotřebované, je Prodávající oprávněn vůči Zákazníkovi – Spotřebiteli uplatnit nárok na náhradu škody a provést jednostranné započtení na nárok Zákazníka – spotřebitele na vrácení Ceny a nákladů na dodání zboží od Prodávajícího k Zákazníkovi – spotřebiteli, tedy vrátit Zákazníkovi – Spotřebiteli částku poníženou o vzniklou škodu.

12.9. Využije-li Zákazník – spotřebitel svého práva odstoupit od Smlouvy, je Zákazník – spotřebitel povinen spolu s vraceným zbožím vrátit Prodávajícímu i dárky, které mu spolu s tímto zbožím Prodávající poskytl (tj. zboží dodané za 0 Kč) včetně všeho, oč se Zákazník – spotřebitel na úkor Prodávající obohatil. Pokud nedojde k navrácení těchto hodnot, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení možné, má Prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši jeho obvyklé ceny.

XIII.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZÁKAZNÍK – PODNIKATEL

13.1. Prodlení Prodávajícího s dodáním zboží se považuje za nepodstatné porušení smlouvy. V případě, že Prodávající nedodá zboží ani v novém termínu dohodnutém se Zákazníkem – podnikatelem, je Zákazník – podnikatel oprávněn od smlouvy odstoupit, kdy toto odstoupení musí být písemné a musí být doručeno Prodávajícímu.

13.2. Zákazník – podnikatel není oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledku prodlení Prodávajícího, pokud mu byla doručena zpráva o tom, že plnění dle Smlouvy již bylo odesláno na adresu určenou Zákazníkem – podnikatelem v objednávce (tj. pokud již objednané zboží bylo předáno přepravci).

13.3. Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy v důsledku opakovaného neposkytnutí součinnosti Zákazníka– podnikatele při doručování zboží. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody.

13.4. Vrácení bezvadného zboží po jeho přijetí a zaplacení Zákazníkem – podnikatelem je možné pouze na základě dohody s Prodávajícím.

XIV.
UPLATNĚNÍ PRÁV Z VAD A REKLAMACE

14.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

14.2. Prodávající odpovídá za to, že Zážitek

 1. je poskytnutý bezvadně;
 2. má takové vlastnosti, jaké si Smluvní strany ujednaly, a pokud takové ujednání chybí, pak má takové vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které mohl Zákazník nebo Účastník s ohledem na povahu služby očekávat;
 3. vyhovuje požadavkům právních předpisů.

14.3. Práva z vadného plnění dle tohoto článku – reklamaci – je Účastník nebo Zákazník (dále též „Reklamující”) povinen uplatnit u Prodávajícího prostřednictvím adresy elektronické pošty nebo doporučeným dopisem prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na kontaktní adrese, jak je uvedeno v závěrečných ustanoveních těchto VOP.

14.4. Při reklamaci je Reklamující povinen uvést své kontaktní údaje (jméno a příjmení/název a IČ, kontaktní adresa, e-mail, telefonní číslo), číslo objednávky, identifikaci zboží, přesný popis reklamované vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Reklamující je dále povinen prokázat prokázání uzavření Smlouvy (nejlépe přiložením dokladu o zaplacení apod.).

14.5. V případě Poukazu na Zážitek či Dárkového poukazu, lze práva z vad uplatnit nejdéle ve lhůtě jejich platnosti. Uplynutím této lhůty nárok na uplatnění práv z vad zaniká.

14.6. Reklamující je v případě podstatných vad oprávněn dle své volby požadovat:

 1. dodání nové nebo chybějící služby;
 2. přiměřenou slevu; nebo
 3. vrácení Ceny na základě odstoupení od Smlouvy, kdy Zákazník výslovně souhlasí s tím, že je-li Účastník osobou odlišnou od Zákazníka, je Účastník oprávněn požadovat vrácení Ceny na svůj vlastní účet a pro tyto účely na něj Zákazník postupuje práva z vadného plnění. Účastník s tímto vyjadřuje souhlas a bere na vědomí, že je oprávněn reklamovat poskytnuté služby (Zážitek) sám. To neplatí, je-li Účastníkem osoba mladší 18 let. V takovém případě je Reklamujícím vždy Zákazník.

14.7. U nepodstatné vady má Reklamující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z Ceny, kdy opět Zákazník výslovně souhlasí s tím, že k obdržení slevy z Ceny je oprávněn i Účastník a pro tyto účely na něj postupuje práva z vadného plnění, s čímž Účastník souhlasí. To neplatí, je-li Účastníkem osoba mladší 18 let. V takovém případě je Reklamujícím vždy Zákazník.

14.8. Prodávající sdělí Reklamujícímu nejpozději do deseti (10) dnů ode dne obdržení reklamace, zda uplatněnou reklamaci uznává nebo ji zamítá jako neoprávněnou (dále jen „Sdělení“).

14.9. V případě uznání reklamace jako oprávněné se Prodávající zavazuje vyřídit reklamaci do třiceti (30) dnů ode dne odeslání Sdělení dle předchozího odstavce těchto VOP, O případné nemožnosti dodržet lhůtu dle předchozí věty informuje Prodávající bezodkladně Reklamujícího a současně sdělí, v jaké lhůtě bude možné reklamaci nejdéle vyřídit.

14.10. V případě oprávněné reklamace zvolí Prodávající způsob jejího vyřízení tak, aby byl možný a účelný s ohledem na charakter vady zboží a jeho stav.

14.11. Prodávající upozorňuje, že Reklamujícímu práva z vadného plnění nenáleží, pokud při převzetí věci věděl, že zboží má vadu, nebo pokud vadu způsobil sám.

14.12. Reklamující bere na vědomí, že předmětem reklamace není obsah samotného Zážitku jakožto výsledků tvůrčí činnosti a poznatků Prodávajícího či dodavatelů zpracovaných dle vlastní úvahy. V případě tohoto typu zboží může být předmětem reklamace kupř. nefunkčnost vybavení, které je k realizaci Zážitku nezbytné, výpadek elektřiny apod.

XV.
DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

15.1. Zákazník má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

15.2. Zákazník nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé Ceny zboží.

15.3. Prodávající není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

15.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Kontrolu podnikání podle živnostenského zákona provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

15.5. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

15.6. Zákazník není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

15.7. Zákazník bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

15.8. Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

XVI.
ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

16.1. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo obchodním závodem Prodávajícího na elektronickou adresu Zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Zákazníka.

16.2. Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího ze Smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Zákazníka, může Zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat, a to buď dopisem zaslaným na adresu sídla Prodávajícího, nebo elektronicky na e-mailovou adresu Prodávajícího rezervace@virtualgamearena.cz.

XVII.
DORUČOVÁNÍ

17.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně nebo v textové podobě ve smyslu ustanovení §1819 občanského zákoníku, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

17.2. Zpráva je doručena druhé smluvní straně:

 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
 • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

XVIII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

18.1. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že takový vztah se řídí českým právem a podléhá jurisdikci soudů České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka – Spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

18.2. Všechny ústní a písemné údaje o vhodnosti a možnosti použití dodávaného zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí Prodávajícího. Představují však pouze jeho hodnoty zkušeností a informací, které Prodávající získal sám, od výrobce či svého dodavatele

18.3. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení VOP.

18.4. Smlouva včetně VOP je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná v sídle Prodávajícího.

18.5. Přílohu těchto VOP tvoří Podmínky ochrany osobních údajů a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.

18.6. Kontaktní údaje Prodávajícího:

adresa pro doručování: Dubnice 63, 794 01 Krnov (Lichnov)
adresa elektronické pošty: rezervace@virtualgamearena.cz.
telefon: +420 734 457 167

18.7. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti od 27.7.2021